Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

AUTÓNOMO

O único socio é o empresario individual. A actividade empresarial exércese individualmente, e polo tanto...

SOCIEDADE LIMITADA

O número mínimo de fundadores é un, en tal caso estamos diante da SLU. O capital non poderá ser inferior a...

SOCIEDADE LABORAL

O número mínimo de socios é de tres. Son sociedades nas que a maioría do capital social é propiedade de traballadores que…

SOCIEDADE COOPERATIVA

O número mínimo de socios é de catro nas de primeiro grao, e de dous nas de segundo. O capital mínimo non poderá ser inferior a…

OUTRAS SOCIEDADES

Ademais das citadas, existe unha gran variedade de formas xurídicas: sociedade comanditaria, sociedade colectiva, sociedade laboral, sociedade civil…