Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Este documento contén o texto completo da Lei de igualdade estatal publicado no BOE do 23 de marzo de 2007.

Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

Este documento contén a Lei de igualdade galega publicada no DOG do venres 3 de abril do 2007.

13.04.2011.

Sentenza do Tribunal Supremo sobre as licenzas para familiares de parturientes hospitalizadas ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade

Resumo da sentenza do 23 de abril de 2009 do Tribunal Supremo, que declara que os partos en que exista hospitalización da muller parturiente xerarán dereito á licenza dos familiares dentro do segundo grao de consanguinidade e afinidade, mesmo se se tratar dun parto normal e sen complicacións.

29.06.2010.

RD 831/2010, do 25 de xuño

Resumo do Real Decreto 831/2010, do 25 de xuño, de garantía da calidade asistencial da prestación á interrupción voluntaria do embarazo (I. V. E.)

29.06.2010.

RD 825/2010, de 25 de xuño

Resumo do Real Decreto 825/2010 do 25 de xuño, de desenvolvemento parcial da Lei orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo (I. V. E.)

28.05.2009. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

Permisos para conciliar a vida laboral, familiar e persoal

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

05.05.2009. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

Novidades sobre o permiso de paternidade (Lei 9/2009 de 6 de outubro de ampliación da duración do permiso de paternidade...) e o seu posterior aprazamento por mor da crise.

Esta Lei de 2009 foi modificada en 2010. A ampliación da duración do permiso por paternidade a 4 semanas, pendente de comezar en xaneiro de 2011 foi suspendido no tempo. O permiso continuará a ter a duración de 13 días ata que se reformule a modificación da Lei 9/2009 de 6 de outubro. Aínda así, preferimos que este documento sobre a lei permaneza na web como recordatorio.

25.02.2008. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

Medidas de protección integral contra a violencia de xénero: prevención e tratamento

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]