Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

martes 10 de decembro de 2019

CCOO asina os acordos do diálogo social para avanzar cara a unha Galicia máis igualitaria e sostible

  • Ramón Sarmiento, secretario xeral de CCOO: «seremos esixentes e contundentes co seguimento do asinado e coa execución do orzamento que acompaña este pacto»

O Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia (CCOO) asinou hoxe «Acordos para avanzar cara a unha Galicia máis igualitaria e sostible», froito de dez meses de negociacións no ámbito do diálogo social tripartito coa Xunta de Galicia, a UGT e a patronal galega. O acto formal de asinamento tivo lugar esta mañá no pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela.

Asinados os novos acordos do diálogo social

Asinados os novos acordos do diálogo social

Na súa intervención, o secretario xeral de CCOO, Ramón Sarmiento, recalcou que un dos obxectivos dos acordos é «conservar o que temos». Con todo, alertou da situación «grave, de emerxencia a curto e medio prazo» en sectores estratéxicos da economía galega.

«En Comisións Obreiras sentímonos reafirmados e identificados no contido destes acordos», apuntou Sarmiento, «que deben ter axiña tradución en normas e orzamentos». Neste sentido, afirmou que «seremos esixentes e contundentes co seguimento do asinado e coa execución do orzamento que acompaña este pacto».

Acordos asinados

Igualdade de oportunidades no ámbito laboral

Chégase a acordos relativos ao impulso e acompañamento en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial; sobre a programación e contidos mínimos da formación en igualdade laboral en Galicia; revisión dos procedementos de recoñecemento da igualdade na empresa; ferramentas para a promoción, medición e mellora da igualdade laboral e de oportunidades.

A necesidade de impulsar e mellorar a participación sindical na negociación de plans de igualdade require que o conxunto da organización dispoña de asesoramento técnico e formación específica. Neste sentido, CCOO creará un gabinete técnico de igualdade para garantir un avance cualitativo na implantación de políticas de igualdade no ámbito laboral. O seu traballo ligarase a un programa de formación, do que se establecen os contidos mínimos obrigatorios e que, co apoio da Unidade Administrativa de Igualdade da Xunta, se dirixirá ás persoas participantes na negociación dos convenios colectivos e mais dos plans de igualdade.

Cláusulas sociais na contratación pública

A premisa de CCOO na negociación foi mellorar o emprego que xeran a Xunta de Galicia e o conxunto de Administracións públicas a través dos seus procesos de licitación, garantindo a aplicación efectiva da Lei de contratación do sector público nos propios pregos de condicións, que incluirán o orzamento suficiente para asegurar a aplicación dos convenios sectoriais e as súas actualizacións. Ademais disto, no marco dos acordos recóllese que os pregos de licitación cumpran a normativa de seguridade e saúde laboral, incluír o plan de igualdade e incorporar, como mínimo, dúas cláusulas sociais.

Impulso para a transformación tecnolóxica da industria galega

A economía galega debe converter nun marco de oportunidades os procesos de transición tecnolóxica e enerxética. Neste sentido, desenvólvense distintas iniciativas para atraer, reter e impulsar investimentos que sitúen as nosas empresas, con suficiencia de recursos, nos ámbitos globalizados da innovación e a investigación. A capacidade de interlocución dos axentes sociais galegos debe intensificarse e decantarse pola cultura da cooperación, co desenvolvemento dunha política industrial de longo prazo que asegure un crecemento económico inclusivo. Dese crecemento han participar e beneficiarse amplos segmentos da sociedade, coa xeración de máis actividade económica e máis emprego nos sectores industriais.

En concreto, chégase a acordos sobre a Axenda Industria 4.0 de Galicia e sobre a transición enerxética xusta.

Políticas activas de emprego

O escenario de minoración do crecemento económico e o impacto no emprego de procesos como o brexit ou a guerra comercial e arancelaria obrigan a establecer mecanismos que compensen os traballadores e traballadoras afectados por expedientes de regulación temporais, así como a redución salarial que sofren durante o desemprego; tamén se han reconverter os episodios de menor actividade en períodos de formación e recualificación. A incorporación dos mozos e mozas ao mercado de traballo impulsarase mediante incentivos á figura da xubilación parcial con contrato de remuda; e ás persoas traballadoras maiores de 55 anos que se poidan ver afectadas por crises empresariais, financiaráselles o custo da Seguridade Social ou a posible afectación das indemnizacións pola aplicación dos topes do FOGASA.

No marco do diálogo social chégase a acordos para a posta en funcionamento dun plan de recualificación profesional de persoas paradas de longa duración maiores de 45 anos; sobre o programa de axudas ás empresas para a contratación de remudistas e sobre axudas para favorecer o mantemento de emprego ante flutuacións económicas.

Modernización das relacións laborais

Froito do traballo desta mesa chegouse a un acordo, asinado hai xa uns días, para estender aos conflitos individuais a eficacia do procedemento para a resolución extraxudicial de conflitos colectivos (AGA).

Emenda ás políticas actuais

A marcada desigualdade do mercado de traballo xunto coa axenda errática na política de desenvolvemento económico «esixen o esforzo de tensar as mobilizacións e as negociacións para ir conseguindo avances coas nosas propostas», explica o secretario xeral de CCOO. «No noso ámbito de intervención sociopolítica, debemos reivindicar a nosa contribución nestes acordos de diálogo social, que emende unha parte da política do PP», salienta Sarmiento. A intervención institucional no seu conxunto está chamada a ser determinante nun momento de fortes transformacións globais que impactan na nosa economía e no conxunto da sociedade.

CCOO asina os acordos do diálogo social para avanzar cara a unha Galicia máis igualitaria e sostible

martes 10 de decembro de 2019

Documentos relacionados

Texto íntegro dos acordos [PDF]

Ligazóns de interese relacionadas

'Galicia Sindical' especial dedicado aos acordos do diálogo social [PDF]

Áreas temáticas relacionadas

Información - Novas