Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

01.01.2021.

AVISO SOBRE A ACTUALIZACIÓN DOS DOCUMENTOS

Todas as axudas e subvencións introducidas nesta páxina deixan de estar visibles unha vez transcorrido o prazo para concorrer a elas. Por este motivo, só aparecen nesta sección as axudas e subvencións vixentes.

28.07.2020. [Gabinete de Igualdade]

Bono Concilia

Axudas ás familias para facilitarlle o pagamento da praza nunha escola infantil privada da súa elección cando a nena ou neno quede en lista de agarda nas escolas infantís públicas ou financiadas con fondos públicos, ou a familia resida en localidades onde non existen prazas públicas.

01.07.2020. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Axudas a persoas traballadoras afectadas por ERTE ETOP

As axudas teñen como obxecto compensar a perda de ingresos que sofren as persoas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos de traballo ou redución da xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e/ou de produción (ETOP) que afecten a un máximo de 300 persoas traballadoras por centro de traballo radicado en Galicia.

30.06.2020. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Axudas a maiores de 55 anos con contrato extinguido dunha empresa en crise

(DOG n.º 123.- Martes, 23 de xuño de 2020)

16.06.2020. [Gabinete de Igualdade]

Axudas para a redución de xornada

Tal e como reclamou CCOO no seo do diálogo social, a Xunta publica no DOG as axudas para a conciliación da vida familiar e laboral para homes e mulleres (neste último caso titulares de familias monoparentais ou de parellas formadas por dúas mulleres). Nela recóllese a necesidade dunha involucración maior dos homes na repartición equilibrada das responsabilidades e as tarefas domésticas así como no coidado de persoas a cargo.

15.06.2020. [Gabinete de Igualdade]

Bono coidado extraordinario para coidado de persoas dependentes

Axudas económicas para: - Os gastos derivados da contratación dun servizo de axuda no fogar, para a contratación ou ampliación de xornada de persoas coidadoras ou para paliar a diminución de ingresos por acollerse a unha excedencia ou redución de xornada para atender no domicilio as persoas usuarias de centros de día de persoas maiores e de centros de día específicos de alzhéimer, e de centros de día e ocupacionais de persoas con discapacidade. / - Os gastos derivados da contratación de servizos de estimulación física e/ou cognitiva destas persoas.

15.06.2020. [Gabinete de Igualdade]

Bono coidado extraordinario para coidado de menores

Consiste en axudas económicas ás familias con nenos e nenas de ata 12 anos de idade, estes incluídos, que teñan a súa residencia en Galicia, para a conciliación da vida familiar e laboral durante o tempo de suspensión de actividade nas escolas infantís 0-3 e centros de ensino non universitario como consecuencia da evolución da epidemia da COVID-19.

08.05.2020. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Medidas de apoio ao alugamento aprobadas a causa do COVID-19

(Actualizadas ao 8 de maio do 2020)

04.05.2020. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Subsidio excepcional por desemprego por fin de contrato temporal

Poderanse benefiicar as persoas traballadoras ás que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, dous meses de duración, con posterioridade á entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma. / Data de presentación: desde o 5 de maio ata a data en que finalice a vixencia da declaración do estado de alarma, ambos inclusive.

04.05.2020. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Subsidio de desemprego extraordinario por falta de actividade para as persoas integradas no sistema especial para empregados de fogar do réxime xeral da seguridade social

Poderanse beneficiar as persoas que estaban de alta no Sistema Especial de Empregados do Fogar do réxime xeral da Seguridade Social antes da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma. / Prazo de presentación: desde o 5 de maio ata un mes despois da fin da vixencia da declaración do estado de alarma.

15.04.2020. [Secretaría de Emprego]

Actualización das medidas aprobadas para traballadoras e traballadores autónomos

Resumo das medidas aprobadas polo Goberno de España e pola Xunta de Galicia

15.04.2020.

Bono social eléctrico para autónomos/as

Aqueles/as que cesaran a súa actividade ou viran reducida a súa facturación como consecuencia do COVID-19 e sexan titulares dun punto de subministración de electricidade na súa vivenda habitual.

09.04.2020.

Medidas en materia de vivenda recollidas no Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo

RESUMO DO CONTIDO: Moratoria no pagamento da renda ou modificación do contrato / Avais estatais para o financiamento a arrendatarios en situación de vulnerabilidade / Programa de axudas ao alugamento / Novo «Programa de axuda ás vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables» / Prórroga extraordinaria dos contratos de arrendamento / Suspensión de desafiuzamentos e desaloxamentos para fogares vulnerables / ANEXO: Que se entende por situacións de vulnerabilidade? Como debe acreditarse a situación de vulnerabilidade?

12.03.2020. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Nova prestación de seguridade social para traballadores/as afectados por coronavirus (COVID-19)

Esta nova prestación entra en vigor a partir do 12 de marzo de 2020. Non se esixe período de cotización previo, aínda que é imprescindible encontrarse en situación de alta no momento do feito causante.

22.01.2020.

Bono social eléctrico

Son axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas consumidoras vulnerables severas en risco de exclusión social. | PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o 30 de novembro de 2020.

20.01.2020.

Concesión da prestación económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2020 teñan un fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2018 e 2019, experimentaran unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito ás contías reguladas no artigo 4.2 e proceder á súa convocatoria (código do procedemento BS403B). / PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día do nacemento ou do día en que se ditou a resolución de adopción ou de garda con fins adoptivos.

13.11.2017.

Actualidade de emprego, formación e política social n.º 1 (novembro de 2017)

O documento contén normativa publicada, novidades nestes ámbitos e referencias a axudas ou subvencións.