Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

04.11.2009.

Lexislación sobre a RISGA

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Cales son os tipos de prestacións da renda de integración social de Galicia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Cales son os requisitos de acceso á RISGA?

En termos xerais, esíxese o empadroamento e a residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polo menos durante o ano inmediatamente anterior á formulación da solicitude. Enténdese por residencia efectiva aquela que quen solicita habite por tempo superior a seis meses nun período de doce. Estes requisitos teñen excepcións recollidas na lei.

04.11.2009.

VALORACIÓN DE CCOO DA RISGA

En CC OO pensamos que a RISGA ten que ser, realmente, unha renda de integración social e, como tal, servir para incorporar na sociedade colectivos en risco de exclusión. Non podemos permitir que quede nun mero subsidio. [...] [Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que documentación é necesaria para solicitar a RISGA?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

EN QUE CONSISTE A RISGA?

É unha prestación social de pagamento periódico destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, mediante un proxecto personalizado de inserción constituído por un conxunto de accións tendentes á mellora da integración persoal, familiar, social e, se é o caso, laboral da persoa beneficiaria.