Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

04.11.2009.

VANTAXES: TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: REDUCIÓNS DA XEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO

REDUCIÓNS DO 50% DO IMPORTE DAS TAXAS DA XEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO, PARA SOLICITAR A PRÓRROGA DE VIXENCIA DO PERMISO OU OUTRA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONDUCIR. [Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: ABONO SOCIAL DA TELEFÓNICA

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: AXUDAS AO EMPREGO PARA PERSOAS CUN GRAO DE MINUSVALIDEZ RECOÑECIDO

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: PRESTACIÓN ECONÓMICA POR FILLO/A A CARGO CON DISCAPACIDADE

Requisitos: Acreditar ter a cargo persoas menores de 18 anos cun grao igual ou maior ao 33% ou maiores de 18 cun grao igual ou superior ao 65%. Máis información no INSS.

04.11.2009.

VANTAXES: FAMILIA NUMEROSA

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: AXUDAS AO ACCESO Á VIVENDA A PERSOAS CUN GRAO DE MINUSVALÍA RECOÑECIDO

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que é o recoñecemento do grao de minusvalidez?

É o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade da persoa beneficiaria. Poden solicitalo persoas de calquera idade españolas, nacionais de países comunitarios e estranxeiros con autorización de residencia, que teñan unha discapacidade física, psíquica ou sensorial. Para tramitar este recoñecemento deberá presentarse unha fotocopia compulsada dos informes médicos e/ou psicolóxicos actualizados e un xustificante de ingresos da unidade familiar. Este recoñecemento da lugar a unha serie de vantaxes.

04.11.2009.

VANTAXES: TARXETA DOURADA DE RENFE

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que se entende por discapacidade?

A discapacidade é unha situación desvantaxosa para unha persoa determinada, consecuencia dunha deficiencia que limita ou impide o desenvolvemento do rol que se considera normal en función da súa idade, sexo, factores sociais e culturais (OMS).

04.11.2009.

Cales son os requisitos para solicitar un recoñecemento de grao de minusvalidez?

Ter unha discapacidade física, psíquica ou sensorial.

04.11.2009.

VANTAXES: EXENCIÓN NO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: DEDUCIÓNS SOBRE O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO (IVE)

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: EXENCIÓN DO IMPOSTO DE MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE NA EMPRESA ORDINARIA

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: DEDUCIÓNS NA DECLARACIÓN DA RENDA

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

VANTAXES: AXUDAS Á EDUCACIÓN PARA PERSOAS CUN GRAO DE MINUSVALÍA RECOÑECIDO

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

SUBVENCIÓN PARA A INTEGRACIÓN LABORAL EN CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Onde se presentan as solicitudes de valoración do grao de minusvalidez?

Nos servizos sociais de atención primaria dos concellos e nas delegacións provinciais da Consellería de Traballo e Benestar.

04.11.2009.

VANTAXES: REDUCIÓNS NO IMPOSTO DE SUCESIÓNS

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]