Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Información sindical sobre a crise sanitaria do coronavirus

04.11.2009.

En que consiste a revisión das pensións non contributivas?

As pensións recoñecidas poderán ser revisadas de oficio pola Delegación Provincial ou por solicitude da persoa interesada ou do seu representante, cando se produza variación dos requisitos que dea lugar á modificación da contía.

04.11.2009.

Que ingresos son compatibles coas pensións non contributivas?

Complemento da pensión para aqueles beneficiarios que residan nunha vivenda alugada. As persoas afectadas por unha discapacidade ou enfermidade crónica nun grao igual ou superior ao 75% e que precisen a axuda doutra persoa para realizaren os actos máis esenciais da vida diaria, poden ter dereito ao complemento por terceira persoa, sempre que superen o baremo correspondente. Non teñen que solicitalo. Aplícase directamente.

04.11.2009.

Lugar de presentación das solicitudes de pensións non contributivas

Servizos sociais comunitarios e Departamentos territoriais da Consellería de Traballo e Benestar

04.11.2009.

Cal é a documentación que se debe achegar nas revisións das pensións non contributivas?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Cales son as contías das pensións non contributivas para o 2009?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que documentación preciso para solicitar unha pensión non contributiva?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Cal é a documentación precisa para solicitar unha pensión non contributiva?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Normativa

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que ingresos son incompatibles coas pensións non contributivas?

O antigo fondo nacional de asistencia social (FAS), subsidio de garantía de ingresos mínimos e axuda de terceira persoa da LISMI, así como coa condición de causante da prestación familiar por fillo a cargo con discapacidade.

04.11.2009.

Que requisitos hai que cumprir para acceder a elas?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que son as pensións non contributivas?

Consisten nunha prestación económica individual periódica que garante uns ingresos mínimos a aquelas persoas que non poidan acceder a outro tipo de pensións. Esta prestación vai dirixida a persoas cun grao de discapacidade igual ou maior ao 65% ou maiores de 65 anos.