Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 23 Xullo 2024.

AVISO LEGAL

1. ASPECTOS XERAIS

Le atentamente o seguinte aviso legal relativo ao sitio web do SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA. Se tes calquera cuestión relativa a el, non dubides en contactar connosco a través do apartado Contacta http://www.ccoo.es/Contacta

SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA, con CIF G15103112, xestiona os contidos do sitio web ccoo.gal, con domicilio social para estes efectos na Rua Miguel Ferro Caaveiro, 8 - 15703 (Santiago De Compostela).

Aceptación e vixencia das condicións xerais e particulares

A navegación nesta páxina web atribúeche a condición de Usuario/a e supón a túa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións xerais e, se for o caso, particulares vixentes no momento en que, como Usuario/a, accedas á páxina web.

SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA resérvase o dereito a ampliar e modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación, configuración e contidos da páxina web, así como a suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web, da mesma forma.

2. CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB

2.1. Obrigas de uso

Con carácter xeral, como Usuario/a obrígaste ao cumprimento destas condicións e termos de uso, e a obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que gozas e absténdote de utilizar este sitio web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o seu normal funcionamento, os bens ou dereitos do titular SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIAdo resto de usuarios/as ou, en xeral, de calquera terceiro.

En particular, e sen que isto implique restrición ningunha á obriga asumida pola persoa Usuaria con carácter xeral, de conformidade co apartado anterior, como Usuario/a obrígaste, na utilización deste sitio web, a:

  • En caso de que se che facilite, debes custodiar adecuadamente o "Nome de Usuario" e o "Contrasinal" que che facilite SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA o como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio web, comprometéndote a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e perdas que puidesen derivar do seu uso indebido.

  • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material que sexa difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia, á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, que vulnere a normativa vixente española e do seu país de residencia.

  • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio web ningún programa de ordenador, datos, virus, código ou calquera outro ficheiro que sexa susceptible de causar danos ou calquera tipo de alteración no sitio web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA ou de calquera Usuario/a, ou en xeral de calquera terceiro, que poida impedir o seu normal funcionamento.

  • Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas, documentos electrónicos ou, en xeral, os ficheiros do SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA, das persoas Usuarias ou de terceiros.

SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA poderá, en todo momento e sen aviso previo, modificar estas Condicións Xerais, así como as Condicións Particulares que, se for o caso, se inclúan, mediante a publicación das ditas modificacións no sitio web co fin de que poidan ser coñecidas polos Usuarios/as.

2.2. Exoneración de responsabilidade

SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA non será responsable:

  • Con carácter xeral, respecto do uso inadecuado do seu sitio web. As persoas usuarias deben facer un uso adecuado del, de acordo coas condicións e termos anteriores, sen que ningunha responsabilidade poida ter o titular pola utilización indebida.

  • Respecto de posibles deficiencias técnicas. SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA non será responsable en ningún caso das alteracións no servizo que se produzan por fallos na rede eléctrica, na rede de conexión de datos, no servidor ou en calquera prestación.

  • Respecto ao acceso por terceiros ao seu sistema. SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA adoptará as cautelas técnicas necesarias co fin de protexer os datos e información a que se accede, pero sen que sexa responsable de actuacións de terceiros que, vulnerando as medidas de seguridade establecidas, accedan aos citados datos.

  • SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA inviste constantemente en medios tecnolóxicos que intentan minimizar o risco de virus e software similar, e contidos non autorizados nos seus sistemas de información. Así e todo, es consciente de que debes adoptar as túas propias medidas orientadas a minimizar os danos ocasionados por software non autorizado, virus, troianos e calquera clase do software denominado malicioso, eximindo o SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA de toda responsabilidade que puidese derivar da contención de software malicioso nos tratamentos habilitados nesta web.

2.3. Utilización de ligazóns

A persoa usuaria de Internet que queira introducir ligazóns desde as súas propias webs á páxina web deberá cumprir coas condicións que se detallan a seguir, sen que o descoñecemento destas evite as responsabilidades derivadas da lei.

A ligazón só vinculará coa páxina principal (ou home page) da páxina web, pero non poderá reproducila de ningunha forma (ligazóns ensambladas ou inline links, copia dos textos, gráficos, etc.). Queda en todo caso prohibido, de acordo coa lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer marcos (ou frames) de calquera tipo que envolvan a páxina web ou permitan a visualización dos contidos a través de enderezos de Internet distintos dos da páxina web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos á páxina web de forma que: (I) produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nas persoas usuarias sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos; (II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (III) sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio do SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA; ou (IV) de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.

Non se realizarán desde a páxina que introduce a ligazón ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA, o seu enderezo, empregados/as, clientes ou sobre a calidade dos servizos que presta.

En ningún caso se expresará na páxina onde se sitúe a ligazón que o SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA prestou o seu consentimento para a inserción da ligazón ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo do SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA dentro da páxina do remitente, agás nos casos permitidos pola lei ou expresamente autorizados polo SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA e sempre que se permita, nestes casos, unha ligazón directa coa páxina web na forma establecida nesta cláusula.

A páxina que estableza a ligazón deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: (I) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (II) induzan ou poidan inducir na persoa Usuaria a falsa concepción de que o SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA subscribe, apoia, se adhire ou de calquera maneira avala as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; (III) resulten inadecuados ou non pertinentes coa actividade en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente. Igualmente, a persoa Usuaria abstense de incluír na páxina web calquera ligazón dirixida a unha páxina web que conteña información ou contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados, e á orde pública.

2.4. Propiedade intelectual e industrial

A estrutura, deseño e forma de presentación dos elementos dispoñibles nesta web (gráficos, imaxes, fotografías, mostras e materiais que aparecen neles, tecnoloxías industriais, ficheiros, logotipos, combinacións de cores e calquera elemento susceptible de protección) están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade do SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA ou sobre os que se obtiveron os dereitos de uso correspondentes.

Está prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público e, en xeral, calquera outra forma de explotación, parcial ou total dos elementos referidos no apartado anterior. A súa publicación noutras páxinas web ou noutros medios de comunicación dixitais ou escritos require o consentimento expreso do titular da web, e, en todo caso, deberán facer referencia explícita á titularidade dos citados dereitos de propiedade intelectual do SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA.

Non se permite a utilización dos signos distintivos (marcas, nomes comerciais), salvo autorización expresa dos lexítimos titulares.

Xurisdición e lexislación aplicable

Os termos e condicións que rexen este portal web e todas as relacións que puidesen derivar están salvagardados pola lexislación española.

Calquera controversia que puidese derivar do acceso ou a utilización deste portal web será de competencia dos tribunais da cidade de Madrid.

SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA © 2019 Todos os dereitos reservados.